Concursurile noastre:
Concurs | Condiţiile concursului |

I. Condiţii generale

Prezentul Regulament (în continuare Regulament) este un set de norme, care reglementează organizarea şi desfăşurarea prezentului concurs de opere textuale în format PDF şi Word (în continuare "texte"), organizat de către compania "MLD MEDIA" SRL (în continuare Organizator) şi trebuie să fie respectat în mod obligatoriu de către Dvs., persoana fizică (în continuare Participant). Trimițînd lucrarea dvs. la adresa electronica concurs@moldovenii.md a site-ului www.moldovenii.md (în continuare Site) Dvs. deveniţi Participant la Сoncurs (în continuare Concursul) doar dacă acceptaţi condiţiile prezentului Regulament şi eventualele decizii ulterioare ale Organizatorului în cadrul prezentului Regulament. Dacă Dvs. nu sînteţi acord cu condiţiile prezentului Regulament, nu aveţi dreptul să participaţi la Сoncurs.Participanţii la Сoncurs sînt rugaţi să-și introducă corect datele personale în textul scrisorii (numele prenumele, domiciliul, locul de muncă ori studii, numărul telefonului mobil). Participantul poartă răspundere pentru veridicitatea datelor prezentate în cadrul Concursului. Datele personale ale Рarticipanţilor sînt confidenţiale. Acestea pot fi folosite de către Organizator doar pentru funcţionarea normală a Сoncursului. Înscriindu-se la Concurs, Participantul îşi dă acordul pentru prelucrarea datelor lui personale cu condiţia ca toate datele personale, inclusiv, numele, prenumele, vîrsta, numărul telefonului mobil şi/sau poşta electronică ale Participantului vor fi folosite exclusiv de către Organizator sau de către persoanele lui împuternicite şi nu vor fi prezentate persoanelor terţe în scopuri, care nu au legătură cu Concursul. La Сoncurs poate participa orice cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în Republica Moldova cu vîrsta minimă de 18 ani împliniţi la data de 19.03.2016. Nu pot participa la Сoncurs colaboratorii şi reprezentanţii Organizatorului, membrii familiilor lor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Сoncurs din motivul nerespectării, încălcării de către Participant a condiţiilor prezentului Regulament, precum și din alte motive.Tematica Сoncursului este „Moldova - istorie, limbă şi civilizație milenară". Сa subteme vă sugerăm:

- Istoria:

a. Cum poate fi explicată diferența simbolurilor de stat ale Moldovei medievale cu cele ale Țării Românești?
b. De ce în secolele XIV și XV domnitorii Țării Românești au participat la cruciade, organizate de Papa de la Roma, iar cei ai Moldovei - nu?
c. Pe cine considerau grecii hiperboreeni? Unde, în opinia dvs., se afla Hiperboreea?

- Lingvistică:

a. Care limbă este primară: latina sau moldo-româna? De ce?
b. Care alfabet este mai potrivit pentru limba moldo-română: chirilic sau latin? De ce?

II. Calendarul desfășurării Concursului:

- 20.04.2016 ‒ începe înscrierea textelor pentru Сoncurs

- 1.05.2016 – 30.11.2016 perioada de apreciere a textelor

- 01.12.2016 ‒ anunţarea cîştigătorilor

Comisia are dreptul să modifice calendarul Concursului în mod unilateral

III. Condiţii de participare:

Cerinţe faţă de texte:

Participantul poate trimie lucrări pentru participare la Сoncurs o singură dată. În cazul trimiterilor multiple, precum și la utilizarea clonelor (aceeași persoană trimite aceeași lucrare cu nume diferite, Participantul va fi pedepsit sau descalificat.Textele trebuie să fie originale şi să nu fi participat anterior cu ele la proiectele www.moldovenii.md.La Concurs nu vor fi acceptate textele care nu respectă tematica.Participantul este obligat să deţină toate drepturile neexclusive asupra textelor prezentate în cadrul Concursului (pentru a le transmite Organizatorului) pe termen nu mai mic de 100 de ani.Participantul poate înscrie la Сoncurs maxim 5 (cinci) texte (cîte trei pentru fiecare subtemă).Textele nu trebuie să contravină legislaţiei în vigoare. Orice text însuşit într-un mod ilegal va fi respins de la Сoncurs, iar răspunderea va aparţine în totalitate aceluia care a înregistrat textul la Сoncurs.Textele vor fi trimise pe adresa site-ului concurs@moldovenii.md.Textele vor fi însoţite de explicaţii (titlul textului, numele participantului (autorului), locaţia, data etc.).Textele primite vor fi supuse unei verificări şi sortări de către Organizator. Textele primite urmează să fie verificate și selectate de către organizator. Textele acceptate pentru Сoncurs vor fi postate pe:

Cîştigătorii:

· Textele înregistrate la concurs vor fi apreciate de către comisia concursului.

· Сomisia Concursului va stabili 3 cîştigători.

· Сomisia Concursului ia decizia definitivă cu privire la recunoaşterea Participantului Concursului în calitate de cîştigător al premiului respectiv independent, în baza opiniei nepărtinitoare şi are dreptul în orice moment să respingă (să primească) orice candidatură a participantului, cîştigătorului, cu motivarea respingerii sau fără, neţinînd cont de orice factor (condiţie). Cîştigătorii vor fi anunţaţi pe paginile web ale organizatorului: concurs şi vor fi contactaţi telefonic sau prin e-mail.

· Toate premiile Сoncursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului, dar nu mai tîrziu de 1 lună de la anunţarea cîştigătorilor, în caz contrar premiile ne mai fiind datorate de către Organizator. Pentru primirea premiului, cîştigătorul va avea nevoie de un document de identitate și copia lui: paşaport sau buletin de identitate. Numele declarat la înscrierea în Сoncurs trebuie să fie acelaşi cu cel din actul de identitate. Organizatorul Concursului nu poartă răspundere în cazul în care cîştigîtorul nu a primit premiul în urma prezentării datelor indistincte sau greşite. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod automat, anularea premiului cîştigat de către Рarticipant.

· Premiul poate fi ridicat de la sediul companiei "MLD MEDIA" SRL, adresa căreia le va fi comunicată cîștigătorilor. Din momentul primirii de către Participantul Concursului a premiului, acesta din urmă poartă riscul pierii fortuite a premiului.

· În cazul în care cîştigătorul unuia dintre premii este minor sau o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai însoţită de un părinte sau de reprezentatul legal cu condiția prezentării de către ultimul a documentului confirmativ.

Premiile concursului:

Premiul I – premiu bănesc în valoare de 10000 MDL
Premiul II – premiu bănesc în valoare de 7000 MDL
Premiul III – premiu bănesc în valoare de 5000 MDL

IV. Dreptul de autor

Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare sau alte formalităţi. Conform prezentului Regulament Participantul acordă Organizatorului cu titlu gratuit pe un termen nelimitat (dar nu mai puţin de 100 de ani) următoarele drepturi asupra textelor, expediate pentru participare la prezentul Сoncurs: dreptul de a publica sub denumirea de firmă, marca de producţie şi marca comercială a Organizatorului; dreptul de comunicare a textelor unui număr nedeterminat de persoane; dreptul la reproducţia textelor fără limitarea tirajului; dreptul la difuzarea textelor în orice modalitate fără restricţii în limitele teritoriului; dreptul la prelucrarea textelor; dreptul la utilizarea publică a textelor şi demonstrarea lor în scopuri informaţionale, publicitare şi alte scopuri; dreptul de a cesiona o parte din drepturile primite prin acest Regulament în favoarea persoanelor terţe; dreptul de a plasa textele în reţeaua de internet (orice alt loc), cu acordarea dreptului de vizionare unui cerc nelimitat de persoane.

Dacă Dvs. cunoaşteţi vreun caz de încălcare a drepturilor de autor și/sau condițiilor Regulamentului printre textele prezentate în cadrul prezentului Сoncurs, sînteţi rugaţi să ne comunicaţi la adresa autor@moldovenii.md.

Pentru ca cererea Dvs. să fie examinată în mod operativ şi cu corectitudine, sînteţi rugaţi, după posibilităţi, să indicaţi următoarea informaţie: descrierea textului şi/sau adresa-URL a paginii site-ului, unde se află plasat textul în cauză, datele deţinătorului de drept (numele, adresa, telefonul, poşta electronică), dovezile care demonstrează dreptul de autor al persoanei pentru textul în cauză, datele Dvs. de contact.

V. Taxe și impozite

MLD MEDIA SRL nu poartă răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe venit reţinut la sursa de plată conform Codului Fiscal art. 90/1, alin. 3³ aplicabil câştigurilor individuale provenite din Promoţie, impozit pe care MLD MEDIA SRL este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare la momentul premierii câştigătorilor.

VI. Clauze finale

- Organizatorul nu intră în negocieri în scris sau alte contacte cu persoanele, înregistrate pe Site-ul şi/sau care participă la Concurs, în afară de cazurile, prevăzute de prezentul Regulament.

- Organizaţia nu poate fi obligată să recupereze orice prejudiciu, care reiese din participarea la Concurs şi/sau prezentul Regulament.

- În cazul în care ulterior au fost depistate fapte ale încălcării Regulamentului de către persoana, care a primit premiul, atunci persoana respectivă este obligată să restituie premiul în termen de trei zile calendaristice din momentul primirii premiului

- Obligaţiunile Organizatorului cu privire la calitatea premiului sînt limitate de garanţiile, prezentate de către producătorii lui.

- În cazul în care premiul a fost restituit din anumite motive, el nu poate fi cerut repetat de către posesor, iar pretenţiile cu privire la premiul restituit nu vor fi primite.

- Toate întrebările litigioase, care se referă la prezentul Concurs, se reglementează în baza legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

- Concursul nu este o loterie sau un alt joc şi nu e bazat pe risc.

- Toate concursurile, anunţate de către Organizator, sînt proprietatea exclusivă a Organizatorului şi nu pot fi folosite de către Participant şi/sau persoane terţe.

- Organizatorul Сoncursului nu-şi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Participantul este unicul responsabil de oricare consecinţe directe sau indirecte, ce pot apărea ca urmare a participării textelor la acest Сoncurs.

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1768
Populația:
3803 locuitori

Selemet este un sat şi comună din raionul Cimişlia. Selemet este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 17 km de orașul Cimișlia și la 65 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3803 oameni. Satul Selemet a fost menționat documentar în anul 1768.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.