07 aprilie 2011, 16:19 views 24516

Provocări şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova

Securitatea naţională − este realizarea în practică a unei strategii deliberate, care asigură oamenilor o dezvoltare socială stabilă şi o viaţă onorabilă în condiţiile stabilităţii şi securităţii, prin contracararea în timp util şi eficientă, dar şi neutralizarea ameninţărilor şi riscurilor. Se consideră că baza securităţii naţionale este supravieţuirea fizică a societăţii, păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, nivelul înalt al potenţialului în faţa pericolelor şi ameninţărilor, atît externe, cît şi interne, asigurarea pentru cetăţeni a condiţiilor necesare pentru o viaţa normală, dar şi pentru dezvoltare.

În acest context, strategia ar trebui să fie alcătuită în baza analizei naturii şi specificului ameninţărilor, precum şi a dinamicii, aspectului şi orientării lor. La elaborarea acestei strategii este important să se ţină cont de nivelele de securitate ca condiţie că ameninţările externe şi interne, nu ajung la nivelul critic, dar care prezintă pericol pentru interesele vitale ale persoanei, societăţii şi statului.

În pofida reducerii semnificative a ameninţării conflictului armat de proporţii în partea de sud-est a Europei, Republica Moldova continuă să se confrunte cu ameninţări de natură militară, care vin, în primul rînd, din partea formaţiunilor militare ale regimului separatist de la Tiraspol, precum şi a politicii agresive anticonstituţionale duse de liderii săi. Aceste ameninţări se amplifică, din cauza eficienţei scăzute a mecanismului internaţional multilateral de rezolvare a acestui conflict politico-teritorial, precum şi din cauza lipsei unui control eficient al liderilor separatişti din partea comunităţii internaţionale.

Procesul îndelungat de reformare al organizaţiei militare, finanţarea insuficientă a apărării naţionale şi imperfecţiunea cadrului juridic menţin la nivel scăzut instruirea operativă şi pregătirea militară a Forţelor Armate, ceea ce duce la scăderea nivelului securităţii militare a Republicii Moldova în totalitatea sa.

Ameninţările la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova în sfera internaţională, se manifestă prin încercările anumitor forţe externe, de a se opune consolidării statalităţii şi suveranităţii reale a ţării, în scopul atingerii obiectivelor geopolitice care sînt incompatibile cu interesele fundamentale ale Republicii Moldova. Încercările de a diminua rolul suveranităţii statului pe scena internaţională, de a slăbi potenţialul său intern, de a adînci divizarea societăţii moldoveneşti în ciuda amestecului abuziv în afacerile sale interne. Se intensifică ameninţarea penetrării operaţionale şi tehnice a serviciilor secrete străine pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi din ţările cu care are frontieră comună.

Procesele de integrare cîştigă tot mai mult teren în economia mondială, devenind un factor semnificativ al securităţii regionale şi subregionale şi de menţinere a păcii. Cu toate acestea, este în continuă creştere concurenţa economică, politică şi militară dintre puterile mondiale şi regionale, tendinţa de implicare a ţărilor mici în această cursă, ceea ce creează riscuri suplimentare, în cazul unei abordări superficiale a scopurilor finale ale concurenţei pe arena internaţională.

Ameninţările la adresa securităţii economice a statului, în condiţiile unui sistem financiar subdezvoltat şi, în consecinţă, a economiei în general, vin de la „reacţia în lanţ” a crizelor financiare şi economice într-o serie de ţări industrial dezvoltate. Amplificarea continuă a inegalităţii dezvoltării economice, şi, prin urmare, a calităţii vieţii între ţările în procesul de reformare şi ţările industrial dezvoltate contribuie la creşterea migraţiei necontrolate în masă, pierderea forţei de muncă calificate, dar şi introducerea în masă a capitalului străin în domeniul financiar, ceea ce poate complica pe viitor, finanţarea direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei naţionale.

Dezvoltarea continuă a crimei organizate transnaţionale aduce prejudicii, în special, ţărilor cu un nivel de corupţie ridicat, sistemelor juridice nedezvoltate şi cu nivelul scăzut de trai al populaţiei. Aceste reţele criminale favorizează comerţul ilegal cu arme şi fiinţe umane, contrabanda cu droguri, transformînd statele mici cu sistem juridic ineficient în coridoare şi puncte de sprijin pentru această activitate ilegală pe scară largă.

Concomitent cu pericolele tradiţionale externe, apar şi ameninţări noi, necunoscute anterior, provocări care ameninţă stabilitatea, securitatea naţională şi politică. Se intensifică ameninţările din sfera informaţională, în rezultatul elaborării de către unele ţări a conceptelor de război informaţional, care presupune influenţa asupra sferelor informaţionale a altor ţări, inclusiv a Moldovei. Asemenea riscuri se referă la posibile perturbări în funcţionarea sistemelor de informaţii şi de telecomunicaţii, precum şi securitatea păstrării resurselor informaţionale, obţinerea accesului neautorizat la acestea. Tot la acest tip de riscuri se referă şi accesul fără restricţii la Internet pe site-uri cu conţinut dubios, care seamănă desfrîu, infantilism şi apatie în sufletele tinerei generaţii.

O ameninţare netradiţională pentru state similare cu Republica Moldova ca mărime şi nivel de dezvoltare este creşterea rapidă în Moldova a numărului de surse mass-media, inclusiv electronice, aflate în proprietate sau finanţate de către persoane fizice străine şi state, una dintre sarcinile cărora este deznaţionalizarea şi mancurtizarea moldovenilor. În condiţiile în care Guvernul pe parcursul anilor, trece cu vederea încălcările Constituţiei, încurajînd numele istoric incorect al limbii de stat – română, atunci cînd continuă studiul istoriei falsificate a poporului Republicii Moldova, iar Academia de Ştiinţe a Moldovei este pasivă şi timidă în studierea istoriei Moldovei şi întrebărilor identităţii naţionale, apare o ameninţare reală ca Republica Moldova să fie înghiţită în viitorul apropiat de statul vecin cu condiţiile acestuia.

Posibilitatea de destabilizare a sistemului social în rezultatul măsurilor inadecvate de gestionare a economiei şi a unor politici insuficient gîndite şi echilibrate a clasei conducătoare, în condiţiile labilităţii puterii, constituie, de asemenea, o ameninţare la adresa securităţii naţionale. În aceste condiţii, factorii interni de risc şi ameninţările se manifestă, spre deosebire de cele externe, mult mai latent. Stabilitatea statului poate fi atinsă, prin urmare, doar atunci cînd este asigurată securitatea sa externă şi internă în mod corespunzător.

Securitatea politică poate fi asigurată prin neutralizarea pericolelor şi ameninţărilor cu care se confruntă sistemul statal şi constituţional al ţării, funcţionarea sistemului politic şi al tuturor instituţiilor statale în interesul majorităţii cetăţenilor.

Atingerea unui nivel suficient al securităţii naţionale, înţeles ca sistem de protecţie al intereselor vitale ale personalităţii, societăţii şi statului, capabil să îndepărteze pericolele şi ameninţările de Moldova, va oferi posibilitatea de a continua şi de a dezvolta tendinţele pozitive în politică, economie, sfera socială, în relaţiile interstatale. Dezvoltarea ţării în condiţiile stabilităţii şi securităţii, care în cele din urmă vor contribui la rezolvarea principalului obiectiv strategic − ridicarea nivelului şi calităţii vieţii cetăţenilor Republicii Moldova.

Aspectele cheie ale securităţii naţionale

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Localitățile Republicii Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1560
Populația:
769 locuitori

Parcani este un sat şi comună din raionul Șoldăneşti. Parcani este unicul sat din comuna cu acelaşi nume situat la o distanță de 4 km de orașul Șoldănești și la 120 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 769 de oameni. Prima mențiune documentară a satului Parcani datează din anul 1560.

Biblioteca
Biblioteca electronică a site-ului www. moldovenii.md conţine cărţi, documente, materiale audio şi video, privind istoria și cultura.